X
تبلیغات
مجمع شنوایی شناسان خراسان - اساسنامه مجمع شنوایی شناسان خراسان

مجمع شنوایی شناسان خراسان

اخبار علمی، صنفی و ... مجمع شنوایی شناسان خراسان

اساسنامه مجمع شنوایی شناسان خراسان

ماده 2ـ مجمع ماهيت صنفي ،آموزشي ،علمي، تحقيقاتي، تخصصي و فني داشته و اعضاي آن به نام مجمع حق فعاليت سياسي يا وابستگي به احزاب سياسي را ندارند.

ماده 3ـ مجمع غيرانتفاعي بوده و از تاريخ تصويب در هيات موسس رسميت مي يابد.

ماده 4 ـ مركز مجمع در شهرمشهد است.

ماده 5ـ مجمع داراي تابعيت ايراني است.

ماده 6ـ مجمع از تاريخ تصويب اين اساسنامه براي مدت نامحدود تشكيل مي‌شود و ملزم به رعايت قوانين و مقررات جمهوري اسلامي ايران است.

فصل دوم ـ ‌شرح وظايف و اهداف

ماده 7ـ به منظور نيل به اهداف مذكور در ماده 2 اساسنامه، مجمع ‌ اقدامات و فعاليت‌هاي زير را به عمل خواهد آورد:

1ـ7ـ تدوين سياستهاي شغلي و حرفه اي همكاران شنوايي شناس ساكن در استان هاي سه گانه خراسان به نحوي كه موجب حفظ يكپارچگي همكاران شنوايي شناس وارتقاء شان ومنزلت رشته شنوايي شناسي شده و بعلاوه موجب ايجاد امنيت شغلي و حرفه اي همكاران تحت پوشش گردد.

2ـ7ـ همكاري و ارتباط علمي، صنفي، فني، تحقيقاتي و آموزشي با وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي ، دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزشي و پژوهشي و نيز ساير سازمان‌ها وكارشناساني كه به نحوي در شاخه‌هاي گوناگون علوم شنوایی و تعادل و همچنین رشته های  مرتبط با مجمع فعاليت دارند.

3ـ7ـ  تعامل و همكاري با مراجع ذيصلاح در زمينه ارزیابی ،  بازنگري و ارزشيابي برنامه‌هاي آموزشي،  پژوهشی ، علمی و فنی  مؤسسات آموزشي وسطح علمي دانش‌آموختگان مقاطع مختلف علوم پزشكي

4ـ7ـ    تعامل و همکاری با مراجع ذیصلاح  در امر تدوین استاندارد های لازم در زمینه شنوایی شناسی وايجاد هماهنگي با ديگر حرف پزشكي و يا غيرپزشكي و يا نهادها و ارگانهاي مختلف استان بمنظور حفظ و ارتقاء شان و منزلت رشته شنوايي شناسي و نيز صيانت از حقوق همكاران           شنوايي شناس

5ـ7ـ  ارائه خدمات آموزشي، علمي،‌ فني و پژوهشي از طريق برگزاري دوره هاي بازآموزي و تكميلي و تشكيل كارگاههاي تشخيصي در سطوح مختلف  با بهره گيري از اساتيد مختلف داخلي و خارجي و يا كمك به برگزاري آنها

6ـ7ـ انتشار بولتن داخلي،نشريات علمي – تخصصي ،نرم افزارهاي تخصصي ، فيلمهاي علمي و آموزشي وابسته به رشته شنوايي شناسي و يا كمك به انتشار آنها با رعايت قوانين و مقررا ت كشوري

7ـ7ـ تلاش در جهت اعتلاي علمي وپژوهشي  رشته شنوايي شناسي از طريق تشويق و ترغيب و حمايتهاي معنوي از ابتكارات ،خلاقيتهاي علمي،فني و حرفه اي و يا اختراعات ارزشمند همكاران

8 ـ7ـ  كمك به تدوین راهکارهای لازم جهت نظارت مستمر بر فعالیت های آموزشی ، درمانی و فنی

9ـ7ـ   تعيين نيازهاي حياتي و مبرم رشته شنوايي شناسي و اولويت بندي آنها با عنايت به شرايط خاص استان و منطقه وتلاش در جهت مرتفع ساختن آنها

10ـ7ـ     مشاركت در تشكيل شوراي مجمع‌ توانبخشي استان و برنامه‌ريزي امور مرتبط با آن

11ـ7ـ   جلب حمايت نهادهاي مختلف  براي انجام فعاليت‌هاي صنفي ،علمي، پژوهشي و رفاهي در چارچوب ضوابط جاري كشور

 

فصل سوم ـ عضويت

ماده 8 ـ عضويت در مجمع به طرق زير مي‌باشد:

1ـ8ـ عضويت پيوسته: هيأت مؤسس مجمع و كليه افرادي كه حداقل داراي درجه کارشناسی در  رشته‌ شنوایی شناسی باشند مي‌توانند طبق ضوابط مذكور در اين اساسنامه به عضويت مجمع در‌آيند.

2ـ8ـ عضويت وابسته: افرادي كه حائز شرايط زير باشند مي‌توانند به عضويت مجمع درآيند:

      "كليه متخصصین علوم پزشکی و حرف مرتبط با علوم شنوایی و تعادل"

3ـ8ـ عضويت افتخاري: شخصيت‌هاي ايراني و خارجي كه مقام علمي، فرهنگي و اجتماعي آنان حائز اهميت خاص باشد و يا در پيشبرد اهداف مجمع كمك‌هاي مؤثر و ارزنده‌اي نموده باشند مي‌توانند به عضويت افتخاري درآيند.

تبصره 1: اعضاي وابسته مي‌توانند با احراز شرايط و تصويب هيأت مديره به عضويت پيوسته برگزيده شوند.

ماده 9ـ هر يك از اعضاي مجمع سالانه مبلغي را كه ميزان آن توسط هيأت مديره تعيين و به تصويب مجمع عمومي خواهد رسيد به عنوان حق عضويت پرداخت خواهد كرد.

تبصره 1:  پرداخت حق عضويت هيچگونه حق و ادعايي را نسبت به دارايي مجمع براي عضو ايجاد نخواهد كرد.

تبصره 2: ملاك تعداد اعضاي پيوسته هر مجمع تعداد ثبت‌نام شدگان خواهد بود و لذا افرادي مجاز به شركت در انتخابات هيأت مديره هستند كه حق عضويت مصوب هر سال را پرداخت نموده و برگ شركت در جلسه مجمع عمومي و انتخابات را دريافت كرده باشند.

ماده 10ـ عضويت در مجمع در يكي از موارد زير خاتمه مي‌يابد:

1ـ10ـ استعفاي كتبي عضو

2ـ10ـ عدم پرداخت حق عضويت سالانه در مهلتي كه هيأت مديره تعيين مي‌نمايد.

3ـ10ـ زوال يكي از شرايط عضويت به تصويب هيات مديره مجمع طبق ضوابط

فصل چهارم ـ اركان مجمع

ماده 11ـ مجمع داراي اركان زير است:

1ـ11ـ اجلاس عمومي

2ـ11ـ هيأت مديره

3ـ11ـ بازرس

الف ـ اجلاس عمومي

ماده 12ـ اجلاس عمومي از گردهمايي اعضاي پيوسته مجمع به دو صورت زير تشكيل مي‌گردد:

1ـ12ـ اجلاس عمومي عادي كه هر سال يكبار تشكيل مي‌شود و به امور جاري مجمع رسيدگي مي‌كند و نيز مي‌تواند از جهت نوبت و حسب ضرورت  بطور فوق العاده تشكيل گردد.

2ـ12ـ اجلاس عمومي فوق‌العاده كه در مواقع ضروري براي انجام اصلاحات لازم در اساسنامه و يا اتخاذ تصميم درخصوص انحلال مجمع تشكيل مي‌شود ،  نتيجه تصميمات آن در خصوص اصلاح و تغيير اساسنامه پس از تصويب اجلاس  قابل اجرا خواهد بود. اجلاس عمومي فوق‌العاده به دعوت هيأت مديره يا بازرس يا يك پنجم از اعضاي پيوسته تشكيل مي‌گردد.

3ـ12ـ اولين نوبت اجلاس عمومي عادي با درخواست هيأت مؤسس، پس از تصويب اوليه اساسنامه و حداكثر ظرف شش ماه با درج آگهي در يكي از روزنامه‌هاي كثيرالانتشار و يا ارسال دعوتنامه كتبي تشكيل خواهد شد.

تبصره 1: اجلاس عمومي عادي و فوق‌العاده هر يك با حضور حداقل نصف به علاوه يك اعضاي پيوسته رسميت مي‌يابد و در اجلاس عمومي فوق‌العاده تصميمات با دو سوم آرا قابل اجرا خواهد بود.

تبصره 2: چنانچه حد نصاب لازم براي تشكيل اجلاس عمومي عادي و فوق‌العاده به دست نيامد به فاصله يك ماه از تاريخ اجلاس اوليه نسبت به دعوت مجدد به همان نحو با ذكر نتيجه دعوت قبلي اقدام مي‌شود در اين صورت جلسه با هر تعداد از اعضاي حاضر تشكيل خواهد شدورسميت خواهد يافت.

 

ماده 13 ـ وظايف اجلاس عمومي عادي به شرح زير مي‌باشد:

1ـ13ـ استماع گزارش هيأت مديره و بازرس و رسيدگي و اتخاذ تصميم نسبت به گزارش فعاليت‌هاي سالانه مجمع

2ـ13ـ اتخاذ تصميم نسبت به ترازنامه و بودجه مجمع و ميزان حق عضويت

3ـ13ـ انتخاب و يا عزل اعضاي هيأت مديره

4ـ13ـ انتخاب يك نفر از اعضا به عنوان بازرس اصلي و يك نفر علي‌البدل

5ـ13ـ تصويب كليه آيين‌نامه‌ها ي مورد لزوم براي پيشبرد امور مجمع به پيشنهاد هيأت مديره

6ـ13ـ تعيين روزنامه كثيرالانتشار براي انتشار آگهي‌هاي مجمع‌

ب ـ هيأت مديره

ماده 14ـ اعضاي هيأت مديره مركب از9 نفر است و 2  نفر نيزبه عنوان عضو علي‌البدل انتخاب مي‌شوند. اعضاي مذكور در اجلاس عمومي عادي هر 3 سال يك بار با رأي مخفي از ميان اعضاي پيوسته مجمع انتخاب خواهند شد و عضويت در هيأت مديره افتخاري است.

تبصره 1: اولين هيات مديره مجمع توسط هيات موسس انتخاب گرديده و موظف است ظرف مدت يك سال نسبت به تهيه اساسنامه ،آيين نامه اجرايي و عضوگيري اقدام نمايد و سپس در پايان مدت مذكور نسبت به برگزاري اجلاس عمومي و انتخاب هيات مديره جديد اقدام نمايد.

تبصره 2: افزايش يا كاهش تعداد اعضاي هيأت مديره با پيشنهاد هيأت مديره و تصويب اجلاس عمومي خواهد بود.

تبصره 3: جلسات هيأت مديره حداقل هر يك ماه يك بار تشكيل مي‌شود و با حضور نصف بعلاوه يك اعضاء رسميت مي‌يابد و تصميمات با اكثريت آراء حاضرين خواهد بود.

ماده 15ـ هيأت مديره در اولين جلسه خود يك نفر رئيس، يك نفر نايب رئيس و يك نفر دبير و يك نفر خزانه‌دار با رأي كتبي اكثريت اعضاي هيأت مديره انتخاب مي‌نمايد. در ضمن آيين‌نامه داخلي هر مجمع در جلسات هيأت مديره مشخص و به تصويب خواهد رسيد.

تبصره 1: كليه اوراق تعهد‌آور با امضاي رئيس هيأت مديره و امضاي خزانه‌دار و مهر مجمع و نامه‌هاي رسمي اداري با امضاي رئيس هيأت مديره و در غياب او نايب‌رئيس معتبرخواهد بود.

 تبصره 2: چنانچه هر يك از اعضاي هيأت مديره 3 جلسه متوالي و يا 5 جلسه متناوب بدون دليل موجه (به تشخيص هيأت مديره) در جلسات شركت ننمايد مستعفي شناخته خواهد شد.

تبصره 3: در صورت استعفا و بركناري و يا فوت هر يك از اعضاي هيأت مديره عضو علي‌البدل براي مابقي دوره عضويت به جانشيني وي تعيين خواهد شد.

ماده 16 ـ هيأت مديره موظف است ظرف حداكثر چهارماه پيش از پايان تصدي خود نسبت به فراخواني اجلاس عمومي و انتخاب هيأت مديره جديد اقدام نمايد.

تبصره 1:  هيأت مديره قبلي تا تأييد هيأت مديره جديداز سوي اجلاس ،‌ مسؤولیت امور را برعهده خواهد داشت.

ماده 17ـ وظايف و اختيارات هيأت مديره:

1ـ17ـ فراخوان  اجلاس عمومي عادي و فوق‌العاده

2ـ17ـ اجراي تصميمات متخذه در اجلاس عمومي

3ـ17ـ تشكيل جلسات سخنراني و گردهمايي‌هاي علمي، فني و پژوهشي با رعايت قوانين و مقررات جاري كشور

4ـ 17ـكمك به  تهيه ضوابط و مقررات و آيين‌نامه‌هاي اجرايي

5ـ17ـ تهيه گزارش سالانه فعاليت‌هاي مجمع براي ارائه به اجلاس عمومي

6ـ17ـ تهيه ترازنامه و ارائه آن به اجلاس عمومي

7ـ17ـ قبول هدايا و كمك‌هاي مالي براي مجمع

8ـ17ـ پيشنهاد اصلاحات و تغييرات در اساسنامه به اجلاس  عمومي

9ـ17- اداره امور مجمع در چارچوب مفاد اساسنامه

10ـ17ـ تشكيل كميته‌هاي اجرايي،علمي و تخصصي مختلف در صورت لزوم و تعيين نوع فعاليت و نظارت بر آنها

11ـ17ـ انتخاب و معرفی نمايندگان مجمع به نهادهاوارگانها ،همايشهاي علمي داخلي و خارجي با رعايت قوانين و مقررات كشور

12ـ17ـ اقامه دعوي عليه كليه اشخاص حقيقي و حقوقي و دفاع از دعاوي حقه اعضاء درصورت لزوم وبا تشخيص هيات مديره

13ـ17ـ اتخاذ تصميم نسبت به عضويت مجمع در انجمن هاي داخلي و خارجي با رعايت قوانين و مقرارت جاري كشور

14ـ17ـ پيشنهاد انحلال مجمع به اجلاس عمومي فوق‌العاده

ج ـ بازرس

ماده 18ـ مجمع داراي يك نفر بازرس اصلي و یک نفر علي‌البدل خواهد بود كه هر 3 سال يكبار در اجلاس عمومي عادي با رأی  مخفي از ميان اعضاي پيوسته انتخاب خواهند شد.

ماده 19ـ وظايف بازرس به شرح زير است:

 1ـ19ـ بررسي كليه اسناد و مدارك مالي مجمع و تهيه گزارش براي ارائه به اجلاس عمومي

2ـ19ـ بررسي گزارش سالانه هيأت مديره اعم از مالي و غيرمالي و تهيه گزارش از عملكرد مجمع و ارائه به اجلاس عمومي

3ـ19ـ گزارش هرگونه تخلف هيأت مديره از مفاد اساسنامه به اجلاس عمومي

4ـ19ـ دعوت براي اجلاس عمومي فوق‌العاده در موارد ضروري

ماده 20ـ شركت بازرس در جلسات هيأت مديره بدون حق رأي مجاز است و در هر زمان مي‌تواند اسناد و دفاتر مالي واداري مجمع را از هيأت مديره مطالبه  و مورد بررسي قرار دهد                     .ماده 21ـ در پايان هر سال مالي ريیس هيأت مديره گزارش فعاليت‌هاي سالانه مجمع و ترازنامه مالي آن را حداقل 45 روز قبل از تشكيل اولين اجلاس عمومي سالانه براي تأييد در اختيار بازرس قرار خواهد داد.

فصل پنجم ـ منابع مالي مجمع

ماده 22ـ منابع مالي مجمع عبارتست از:

1ـ22ـ حق عضويت اعضا

2ـ22ـ از محل هدايا و كمك‌ها

3ـ22ـ درآمد حاصل از فعاليت‌هاي آموزشي، پژوهشي و فني ورفاهي و انتشاراتي

4ـ22ـ حمايت‌هاي مالي وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي و ساير نهادها و ارگانها

فصل ششم ـ موارد انحلال مجمع

ماده 23ـ در صورت درخواست هيأت مديره يا بازرس و يا یک سوم اعضاي پيوسته و تصويب در اجلاس عمومي فوق‌العاده به هر دليل مجمع منحل مي‌گردد.

ماده 24ـ اجلاس عمومي فوق‌العاده كه تصميم به انحلال مجمع مي‌گيرد در همان جلسه نسبت به انتخاب هيأت تسويه و تعيين مدت مأموريت آن اقدام خواهد كرد.

ماده 25ـ هيأت تسويه در اجلاس ساليانه عمومي فوق‌العاده گزارش اقدامات خود را ارائه مي‌نمايد. ختم عمليات تسويه بايد به تصويب اجلاس عمومي فوق‌العاده برسد و در يكي از جرايد كثيرا‌لانتشار آگهي شود .

تبصره 1:  باقيمانده دارايي‌هاي مجمع پس از تسويه ديون و مخارج و با تصويب هيأت تسويه به يكي يا چند تا از موسسات توانبخشي  كشور اهدا خواهد شد.

ماده 26 ـ مسائلي كه در اساسنامه پيش بيني نشده و همچنين تدوين و تنظيم آيين نامه اجرايي آن كه با قوانين جاري مملكتي مغايرت نداشته باشد پس از تصويب هيات مديره و اطلاع مقامات صلاحيت دار به مورد اجرا گذاشته خواهد شد.

ماده 27 ـ اين اساسنامه مشتمل برشش فصل  وبیست و هفت ماده و  پانزده  تبصره در تاريخ  16/7/88   به تصويب هيات موسس مجمع رسيد. 

 

+ نوشته شده در  شنبه 23 آبان1388ساعت 19:18  توسط دبیر مجمع  |